Sejdeme se příště zase, na návsi u kaple svaté.


Dopis od babičky

Tenhle dopis je vymy?lený. Vymyslel jsem si ho, abych mohl co nejlépe popsat Letní Slavnosti. Nehledejte proto ve větách ?ádný jiný smysl, ne? tam je. Doba jinotajů u? minula.

Milá maminko a tatínku,

Pí?u Vám od babičky z Leče, kde probíhaly Letní Slavnosti. Bylo to moc hezké a v?ichni říkali, ?e jste dost pitomí, kdy? jste jeli na Malorku, místo do Chaloupek.

V pátek odpoledne bylo na návsi spousta lidí a v?ichni pili pivo a vzpomínali jak se v Leči před měsícem poprvé konaly Máje. ?e prý si nikdo nepamatuje, ?e by tady někdy stála májka, a ?e by se konala májová zábava, to tady prý bylo vůbec poprvé. Mo?ná někdy před válkou, kdy v Leči bývala hospoda a konaly se zde bály a tancovačky, vyhlá?ené v celém okolí. V pátek večer se jsme také odevzdávali kresby, kde měla být nakreslená Leč. Já jsem kreslil rybník a babičky dům. Na rybníce plavou labutě. Jsou dvě, on a ona, a mají čtyři malé labu?átka. Taky jsem je nakreslil do toho obrázku. Pak jsme losovali nohejbalový turnaj. Pan Kozák napsal v?echna přihlá?ená dru?stva na papírky a ty naházel do krabice. V?echna děcka pak tahala papírky z krabice a tak vzniklo pořadí, jak se bude hrát. Paní Jakoubková do toho pou?těla muziku z obrovských beden, tak?e nebylo vůbec nic sly?et. V?ichni pánové, co seděli pod lípou před krámem, pili pivo a pořád se mě ptali, proč tatínek nepřijel a jestli není pitomej, kdy? si s nimi mohl zahrát nohejbal, který prý u? nehráli ani nepamatují. A taky prý mohl pít skvělý točený Gambrinus, ten určitě na Malorce nemají a říkali, ?e ho mám pozdravovat. Pak u? se skoro nic nedělo, jen v?ichni mluvili o tom, jak Slavnosti budou skvělý a jestli vydr?í počasí a jestli bude stačit těch ?est sudů piva a jestli přijde opravdu tolik lidí, co slíbilo a jestli ten ohňostroj bude opravdu tak dobrý, kdy? u? stál takových peněz. No a taky pan Kozák s panem Novákem od Martiny, hráli na kytary a zpívali a pak u? jsem ?el spát, proto?e babička říkala, a? jsem ráno čerstvý a já nemohl usnout, proto?e v sobotu budou slavnosti a u? aby bylo ráno.

V sobotu jsem se vzbudil v sedm hodin a hned jak jsem se nasnídal, bě?el jsem na náves, kde u? bylo spoustu lidí a připravovali stoly kolem kapličky a ?idle a sedačky a přístře?ky a vypadalo to jak v televizi, kdy? jsou takový ty pořady z měst, já u? nevím jak se to jmenuje. Na hři?ti byla nata?ená nohejbalová sí? a kluci hráli nohejbal. V?ichni se smáli, měli dobrou náladu a sluníčko na modré obloze se taky smálo a taky mělo dobrou náladu a já jsem chodil po návsi a díval jsem se. Vedle krámu na zdi visel velký papír na něm byl napsaný program Letních Slavností Leče 99. Tak jsem ho pro vás opsal.

8.00 ? 12.30 Nohejbal

10.00 ? 11.00 Předná?ka o historii Leče

13.00 ? 14.00 Slavnostní zahájení

14.00 ? 17.00 Dětské soutě?e a hry

17.00 ? 18.00 Finále nohejbalu¨

18.00 ? 18.30 Kouzelníci , kouzelnice

18.30 ? 20.00 Ma?karní rej

20.00 ? 21.00 Lodní rej

21.00 ? 21.30 Velké vyhodnocení

21.30 Zpívání u ohně

22.00 OHŇOSTROJ

Hrozně moc jsem se tě?il předná?ku o historii a na zahájení a na soutě?e a na hry a na kouzelníky a na ma?kary a na lodičky a na ohňostroj a na táborák. A taky na finále nohejbalu. Moc mě zajímalo, kdo to vyhraje a hlavně jaká bude ta hlavní cena? Jinak v programu nebylo nic zajímavého.

Kolem osmé hodiny přijeli hráči nohejbalu z chat od Hatí. Tatínka mám pozdravovat od Pavla a Jirky a Václava a Ládi a v?ichni zase říkali, ?e je pitomej, kdy? nepřijel.

A pak u? se začalo hrát. Mu?stva hrála podle rozpisu, tro?ku se muselo přeházet pořadí, proto?e někteří hráči je?tě nedorazili, ale hrát se začalo na čas. Ostatní pánové seděli kolem hři?tě, pili pivo a fandili. Pan Kozák říkal, ?e nohejbal se musí dohrát do půl jedné, proto?e pak je slavnostní zahájení a jeden pán z Hatí se ho ptal kolik je mu?stev a kdy? sly?el, ?e 12, tak říkal: Ty vole to máme co dělat do večera. Ale kdy? se pak dozvěděl, ?e se hraje vyřazovacím systémem a ne ka?dý s ka?dým, tak řekl: Jo aha. Tak takhle by se to mělo dát stačit. A tak mu?stva hrála nohejbal, tak, aby v půl jedné byla známa dvě nejlep?í, která budou odpoledne hrát finále o nějakou velice vzácnou cenu, kterou v?ak pan Kozák nechtěl prozradit. Pro tatínka jsem obkreslil tabulku zápasů a seznam v?ech hráčů a výsledky, aby viděl jak turnaj probíhal. Je to na konci dopisu...

V deset hodin začal pan Kozák vyprávět o historii Leče. Vyprávěl o velkém dubovém lese a o rybníce, který se jmenuje Pustý a postupem času se to zkomolilo na Pustský a vyprávěl o tom, ?e Leč byla kdysi městem a mohla mít svůj vlastní znak a ?e nad vesnicí byly velký vinice a ?e jednou přijeli do vesnice vojáci a počítali v?echny chlapy a dobytek a na domy psali čísla, aby císař pán věděl kdo kde bydlí. A pan Kozák o tom napsal kní?ku a kdy? budete chtít tak vám jí nechá zkopírovat. A taky říkal, ?e tu předná?ku zase někdy zopakuje, jenom neví kdy, kdy? bude mít někdo zájem. A taky byla v místnosti, kam jsme chodili občas hrát stolní tenis, výstava o historii Leče a na stěnách tam visely staré mapy jak vypadala Leč v roce 1714 a v roce 1771 a je?tě v jiných letech a byla tam velká mapa Stabilního katastru a barevný erb města Leče, který v?ak nebyl pravý, proto?e Leč nikdy městem nebyla, ale mohla být, kdyby nepopravili pana Budovce. Já tomu moc nerozumím, ale takhle jsem to sly?el. A vedle těch map visely kopie rodných a křestních listů ze starých dob a fotografie dělníků z cihelny a fotografie pánů, kteří sedí v hospodě v Leči před první světovou válkou.

A pak u? byl oběd a babička říkala, ?e dnes nebude vařit, proto?e v krámu u paní Jakoubkové prodávali teplé párky a taky nanuky a brambůrky a slané tyčinky a taky gulá? a na návsi stálo auto, kde grilovali kuřata a ten pán co je griloval tak říkal paní Jakoubkové: Hanko, já měl 40 kuřat a za chvilku budou pryč. Ale na nás se je?tě dostalo a babička nám koupila kuře a bylo moc dobrý.

Jo a taky jsme od rána hrály takovou hru. V?echny děti byly rozděleny do tří skupin a dostaly papíry a obcházely lidi po celé Leči a ka?dý jim musel napsat nějaký ver?, aby vznikla básnička. Na?e skupina měla moc hezké ver?e, já vám některé napí?u:

Kdy? se v Leči něco děje, hned celá ves pookřeje.
Kdo si hraje nezlobí, kdo zlobí myje nádobí
V Chaloupkách jsem celé léto, a to proto ? baví mě to.
Pivo, víno, rum proudem teče, to jsou ony slavnosti Leče
V Leči roste lípa , pod tou se to líbá
Kdy? jsou v Leči slavnosti, v?ichni skáčou radostí, mladí ?staří tancují u piva se radují
Kdy? pak někdo z náv?těvníků napsal o tom, ?e Nesvačily jsou nejlep?í, hned se objevil ver?:

To jsou pěkný kecy, my jsme nejlep?í a bydlíme v Leči (Radek, Kája, Lucík, ?otek)
Dal?í ver?e jsem vám napsal na konec dopisu.

A pak u? se přiblí?ila jedna hodina a v?echna dětská dru?stva ?la k domu kde bydlí Jakoubkovi a tam jsme si ka?dý nafoukli balónek a čekali jsme a? přijde pan Kozák a paní Jakoubková, co? je bratr se sestrou a já jsem to nevěděl a taky jsme si připravili jména dru?in a pokřiky. My jsme byli dru?ina s názvem Mozek Litně, to vymyslela paní Hana Rajtrová, na?e vedoucí a Vlaďka a Hanka a měli jsme takovýto pokřik: -Ka?dý ví, ka?dý ví, ?e je ná? tým nejlep?í. Dal?í dru?ina se jmenovala Lečíci, jako ?e jsou z Leče a měli pokřik: Lečíci jsou chlapíci a mají v?dy pod čepicí a jejich vedoucí byla paní Eva Raitrová a Dá?a a Kristína a poslední třetí dru?inu vedla paní Hana Batíková a Zuzka a Katka a byli to Draci a kdy? ?li tak křičeli: - Draci nejsou ?ádní.raci, s výhrou nemaj ?ádnou práci. A taky jsme měli barevné spreje na vlasy, červený a zelený a v?ichni si nastříkali hlavy červeně nebo zeleně nebo červeno-zeleně, podle toho, ke které dru?ině kdo patřil. Já měl hlavu s červeným pruhem.

A pak u? při?el pan Kozák s paní Jakoubkovou, oba byli oblečeni jako Skotové a za nimi ?la paní Artlová a paní Rajtrová a velké holky, které nesly vlajku Leče s domečkem, sluníčkem a stromečkem a ta vlajka byla moc hezká a v?em se líbila, proto?e jí nechávala dělat paní Eliá?ková někde v Praze a taky tam se moc líbila, měli ji tam pově?enou v kanceláři a paní Eliá?ková říkala, ?e to bylo proto, ?e nechtěla schnout, ale kluci říkali, ?e ji nechtěli vrátit, proto?e se jim moc líbila. A tak jsme vyrazili od Jakoubků a ?li jsme dolů k hydrantu a kolem něj celý průvod zahnul na náves a v?echna dru?stva křičela své pokřiky, hezky jedno po druhém, aby jim bylo rozumět a bylo to fantastický. Lidi co seděli na návsi ztichli a v?ichni koukali na ten ná? průvod jak se blí?il a my jsme se zastavili na hři?ti a ty co nesly vlajku ?ly a? ke sto?áru a pak začala hrát hymna Chaloupek, co? je taková stará písnička, kde se zpívá : Chaloupky pod horami, co se to stalo s vámi....a tak dále. A při téhle písničce stoupala vlajka na sto?ár a v?ichni koukali a někteří zpívali. Já jsem se ptal kluků proč je to hymna a oni říkali, ?e Leči se v okolí říká také Chaloupky a ?e tuhle písničku si místní upravili a nezpívají Chaloupky pod horami, ale Chaloupky pod Chrástami, co? je les, který se rozkládá kolem Leče neboli Chaloupek. A také mi říkali, ?e na té vlajce je slunce, které symbolizuje ?ivot a radost a domeček jako Chaloupka a strom jako Chrásta a modrá část dole, to je jako rybník. Tak takhle vypadá vlajka a hymna Chaloupek neboli Leče.

No a kdy? vystoupala vlajka a? na vrchol, tak pan Kozák vysvětlil, proč jsou oba ve skotských krojích a vyprávěl o nějakém ?lechtici, který ?il kdysi dávno v Leči a dokonce mu Leč i patřila a ten se vrátil ze Skotska a byl hrozně lakomý, ale nechtěl to přiznat a proto se Chaloupkám říká Leč. Já jsem to moc nepochopil, ale dostali jsme to napsaný na papíře a tak vám to posílám. Ten papír se jmenuje Kterak Leč ke svému jménu při?la.

No a pak oba Skotové přivítali nejstar?í občany Leče a rodáky, kterým je víc ne? sedmdesát let a dali jim barevný pamětní list a kytku. Byli to například:

Paní Eliá?ková
Paní Zemanová
Paní Tarabová
Paní Kozáková
Paní Klimentová
Paní Povolná
Pan Grubner
Paní Grubnerová
Paní Sedláčková
Paní Povolná ze Řevnic

A nakonec pozval pan Kozák nejstar?ího rodáka z Leče, který se v Leči narodil v roce 1915 a je mu letos 84 roků a vypadá mlad?í ne? ná? děda, kterému je ?edesát. Tenhle rodák je příbuzný pana Kozáka a paní Jakoubkové a jmenuje se stejně jako pan Kozák, toti? Josef.

A pak se představila dětská soutě?ní dru?stva Mozek Litně, Lečíci a Draci, zakřičela svoje pokřiky a začaly soutě?e. Přená?eli jsme vodu z kýblů do láhví, jezdili jako trakaře a nejlep?í bylo házení syrovým vejcem mezi dvěma, kdo ho chytí na del?í vzdálenost. To jsme s přehledem vyhráli, proto?e na?i hráči dokázali vejce přehodit a chytit přes celé nohejbalové hři?tě. Teprve potom jim prasklo. Během her jsme měli přestávky a dostali jsme láhev pití a nanuky a bonbóny. Nakonec vyhrálo na?e dru?stvo Mozek Litně a v?ichni jsme dostali diplomy a mohli jsme si vybrat různé ceny.

A to u? nás vyháněli ze hři?tě, proto?e nastupovala finálová mu?stva nohejbalu. Byl to pan Fürst Milan, pan Novák od Martiny a Martiny brácha, David. Proti nim stálo dru?stvo z Hatí, kde hrál jiný pan Novák, jmenoval se Jiří a pak také pan Samec a pán, kterému říkali Toníčku a v?ichni ostatní se se?li kolem hři?tě a fandili a křičeli a bylo to skoro jako v televizi, kdy? bylo mistrovství světa v hokeji a v?ichni z toho byli úplně vedle. A taky tam seděla jedna pani, měla jenom zástěru a rozcuchaný blonďatý vlasy a pod tou zástěrou měla spodní prádlo a v ruce dr?ela utěrku a seděla na lavici mezi panem Sudíkem a panem Schoříkem z Hatí a pořád křičela na hráče, aby hráli nebo aby nehráli, ?e je miluje a ?e má pro ně bezvadnou odměnu a taky běhala kolem hři?tě a v?dycky, kdy? byl míč na straně mu?stva z Hatí tak na jeho hráče křičela : Ivánku, nekopej do toho. Podívej se na mě, to jsem já, Tvoje Jůlinka...a kdy? pak Hatě udělali bod a pan Schořík křičel : Výborně chlapci jen tak dál, tak k němu bě?ela a mlátila ho utěrkou a říkala: Co to povídá?? Takhle a? to nehrajou...a panu Sudíkovi říkala: Tak fandi sakra , fandi, sedíte tu jen a chlastáte a na?i zlatí chlapci se honí na place... a pan Sudík se smál a? vyléval pivo...a pak jsme si v?imli, ?e Jůlinka je převlečená paní Jakoubková a její kluci Pavel a Petr seděli vedle hři?tě a koukali na ní a kroutili hlavama.

A to u? se blí?il závěr finále, v?ichni fandili stále víc a víc a tak se stalo, ?e mu?stvo Leče vyhrálo a v?ichni se radovali a pan Kozák předával hlavní cenu a říkal panu Novákovi z Hatí, ?e je rád, ?e nevyhráli a pak mu dal bandičku a řekl, ?e ji mají naplnit pivem nebo ?ampaňským a přinést těm co vyhráli a společně vypít, proto?e to je tradice a proto?e to tak dělali před dvaceti lety, kdy? tady jako kluci hrávali nohejbal. A paní Jakoubková byla pořád převlečená za Jůlinku a rozdávala v?em hráčům plakáty a pak je?tě nějaké krabičky a v?ichni se smáli a kluci říkali, ?e to byli prezervativy s namalovanými obličeji.

A potom jsme ?li před krám, kde vystupovaly dvě malé holky, Eli?ka a Bára od rybníka, jako kouzelnice a vařily koláč a v?dycky udělaly nějaké kouzlo a v?ichni tleskali a bylo opravdu moc pěkný, jenom nevím jak to ty holky dělaly a kde měly v?echny ty věci schovaný, proto?e to byl určitě nějaký trik.

A kdy? skončily kouzelnice, ?li jsme si s klukama zahrát nohejbal, ale za chvilku při?el průvod masek a kráčel od silnice dolů na náves a v čele toho průvodu ?ly cikánky a táhly vozík, na kterém byla převlečená paní Jakoubková jako mimino a pořad řvala a ony jí dávaly pít z velké láhve a pak tam ?lo je?tě spousta dal?ích masek, malé děti a dospělí a také pán v červené buřince, který hrál na harmoniku.

A kdy? ten průvod do?el na hři?tě tak se rozdělil na masky a na diváky a masky si stoupnuli za sí? a diváci před sí? a pan Kozák ka?dou masku přivedl doprostřed hři?tě a představil jí a vedl s ní řeči. A nejlep?í bylo mimino paní Jakoubkové a cikánky co ho doprovázely a potom také bába s nů?í a prase a slepice a čert a rytíř a kráva a jiná bába s nů?í a potom také lesní víly a kovbojové a indiáni a paní Fürstová, babička Martiny, která byla oblečená jako cyklista a měla cyklistickou helmu a pan Kozák se jí ptal jak vypadá veselý cyklista a ona říkala, ?e neví a pan Kozák říkal, ?e veselý cyklista má na zubech nalepený mouchy, ale to Martiny babička neměla a tak dostala diplom a jela pryč. A pak tam při?ly tři holky a měly rozcuchaný vlasy a namalovaný pihy a přiletěly na ko?těti a říkaly, ?e jsou čarodějnice a kdy? je viděli psi, co tam byli, tak se hrozně roz?těkali a vypadalo to, ?e jsou to fakt pravý čarodějnice a tak raději odletěly.

A potom při?la paní, která byla celá v bílém a nesla velký hrnec a říkala, ?e je kuchařka a v?em nabízela rizoto, které měla v hrnci, ale nikdo ho nechtěl a tak ho ta paní dala takovým hezkým dvěma psům a ti si k tomu čichnuli a pak to začali ?rát a v?ichni říkali panu Davídkovi, to byl pán, co tam s nimi byl, ?e je těch psů ?koda.

A nejlep?í byla také paní Řezníčková, co bydlí vzadu za rybníkem, proto?e ta se oblékla jako zajíček Playboy a měla velké chlupaté u?i a malý ocásek na zadku a zástěrku a na tričku namalovaná prsa a proto?e je dost při těle, tak to vypadalo hrozně moc srandovně a v?ichni se smáli a tleskali jí a ona jim za to zavrtěla ocáskem na zadečku.

A kdy? tam při?la bába s nů?í a vedla krávu, tak dva malí kluci, kteří byli oblečení jako vojáci, pořád chodili a koukali pod prostěradlo, které měla ta kráva na sobě a nemohli uvěřit, ?e jsou tam pod ním lidi. A v?ichni se smáli těm klukům, té krávě a také té paní s nů?í, která tvrdila, ?e kráva se jmenuje Mirka, proto?e si nemohla vzpomenou jak se jmenuje kráva v reklamě na čokoládu.

A pak začal hrát pán s červenou buřinkou na harmoniku a v?echny masky tancovaly a pak se roze?ly a v?ichni říkali jak to bylo príma, tenhle ma?karní rej a my jsme se ?li s klukama projet na lodičkách po rybníce.

Ty lodičky tam přivezli hasiči z Litně a bylo to moc príma projí?dět se kolem splavu a dozadu k rákosí. Akorát jsme museli dávat pozor na labutě, proto?e mají mladé a mohly by nás prohnat, kdyby si myslely, ?e jim chceme něco udělat.

A pak u? se nic moc nedělo, jenom jsme dostali zadarmo grilované buřty, které grilovala paní Eliá?ková a byli moc dobré a čekali jsme a? se setmí, aby bylo dobře vidět na ohňostroj. A kdy? se setmělo, tak v?ichni ?li k rybníku a tam začali křičet, ?e chtějí ohňostroj a kdy? dokřičeli, tak začal ohňostroj a byl moc hezký, skoro jako v Praze na Nový rok, ale tady to bylo mnohem hezčí, proto?e to bylo v Leči nad rybníkem.

A kdy? skončil ohňostroj, tak na rybník vypluly lodičky ozdobené lampióny a jak pluly po rybníce tak to vypadalo skoro jako v Benátkách, ale tady to bylo mnohem hezčí, proto?e to bylo v Leči na rybníce.

A kdy? jsme se vrátili zpátky na náves, tak na cestě vedle krámu hořel oheň a v?ichni tam seděli na lavici kolem něj a byl tam pan Zeman a pan Sedláček a pan ?inágl a pan Jahelka a taky pan Fürst Milan a pan Kozák a pan Novák od Martiny a pan Eliá?ek a jeho bratr co mu říkají ?otek. A seděl tam také pan Sudík a pan Ti?l. A byla to hrozná sranda, proto?e pan Eliá?ek vyprávěl jak někde zazdili obráceně okno a ten pán co chtěl to okno otevřít, tak na něj vypadlo a v?ichni se smáli a pan Zeman říkal panu Eliá?kovi : Venco, ty si blbej! a on mával rukou, ve který dr?el půllitr s pivem, tak?e to pivo stříkalo kolem a říkal: Já za to nemů?u. To se někdy stane a pan Fürst Milan podkládal pořád stůl, co na něm stály piva a v?dycky kdy? ho podlo?il, tak pan ?inágl řekl, ?e by se ten stůl měl popotáhnout a udělal to a pan Fürst Milan začal stůl podkládat znovu a v?ichni se smáli a pan Jahelka dával v?em hádanky, kterým jsem nerozuměl a taky jsem se nedozvěděl co to je, proto?e v?ichni se těm hádankám hrozně smáli a říkali, ?e to jsou ty jeho slavný hádanky, který nikdy nikdo neuhádnul, ale mě by stejně zajímalo co to je, kdy? je to černý a jednou to má pět nohou a jindy osm a někdy taky jenom tři? A kdy? jsem se ptal, tak mi v?ichni říkali, ?e tatínek to bude určitě vědět a ?e je ?koda, ?e nepřijel, proto?e tam mohl sedět s nimi u ohně a bylo by mu určitě moc fajn, proto?e takhle se v?ichni nese?li víc jak dvacet let a je to moc hezký, skoro jako kdy? byli kluci a hráli na návsi nohejbal a chodili do Hatí do hospody na pivo.

A pak pan Kozák s panem Novákem hráli na kytaru a v?ichni zpívali a pak zase popotahovali stůl a podkládali ho a pak tam při?el ten pán v červené buřince a s harmonikou, v?ichni mu říkali Láďo, prý to je příbuzný pana Kozáka a paní Jakoubkové a on začal hrát místo kytary a v?ichni teď zpívali s harmonikou.

A já bych tam je?tě vydr?el sedět, ale babička mě zahnala spát, ?e u? se stejně nic důle?itého dít nebude a taky ?e se nedělo, co? mi druhý den říkali kluci co tam mohli být déle ne? já. Tak mi ani nebylo líto, ?e jsem ?el spát. A taky kluci říkali, ?e je?tě ve čtyři hodiny ráno sly?eli jak v místnosti vedle krámu, kde byla výstava historie a kde se čepovalo pivo, hraje muzika a je?tě tam několik lidí tancovalo. A taky říkali, ?e druhý den v poledne do?lo pivo a ?e se vytočilo v?ech dvanáct sudů, co? bylo dvakrát tolik, ne? se původně plánovalo a ?e na slavnostech bylo asi dvě stovky lidí, co? nikdo nečekal, proto?e se původně počítalo tak maximálně se stočtyřiceti, mo?ná se stopadesáti, ale nikdo tomu moc nevěřil. A taky kluci říkali, ?e sly?eli jak pan Fürst star?í, dědeček Martiny, říkal panu Kozákovi: Teda Pepíku, tolika lidí tady nikdy nebylo.

A tak skončili Letní slavnosti v Leči a já se hrozně moc tě?ím na pří?tí rok, proto?e v?ichni říkali, ?e pří?tí rok se to musí opakovat, pouze pan Sudík říkal, ?e pří?tí rok ne, ?e lep?í by to bylo pří?tí týden.

Mějte se moc hezky, v?ichni vás pozdravují a mám vám vyřídit, aby jste si pří?tí rok naplánovali dovolenou na jiný čas a ne na konec června nebo začátek července, kdy budou zase v Leči Letní Slavnosti.

Já na ně určitě pojedu.

Zdraví Vás Vá?

Pepík, červen 1999
Josef Kozák,
19.04.2003

Další související články:

* Nohejbal 1999... * Proč je Leč Leč...
Letní slavnosti Leče 1999
Letní slavnosti Leče 1999 (Autor: Josef Kozák)
[ZPĚT ] - [ - Tiskni ] - [ - Pošli emailem ] - [ Přečteno (4090) ] - [ - KOmentar žádný příspěvek]

Dnes je Úterý 27.07.2021
svátek má Věroslav.

Přečtěte si další články z historie i současnosti...

Císař a vodníci - Desítky lidí nervózně pře?lapují před nádra?ím v Zadní Třebani...
Lokálce vzdal hold i panovník, - Zadní Třebaň, Podbrdsko - Císař Franti?ek Josef I. s doprovodem,...
?kola na návsi - ...

Nejčtenější články...

Vítejte v Leči - Pojďme a vydejme se spolu na dlouhou pout'....
Posvěceno jméno tvé - Po tom v?em co zde bylo vypsáno, po celé té...
Domy v Leči (1 - 30) - Historie domu čp.1 Nejstar?í zmínka je o...

Komentare clanku...

Vítejte v Leči Vítejte v Leči Vítejte v Leči Vítejte v Leči NA LETNÍCH SLAVNOSTECH TANČILY LABUTĚ

Nejhezci fotografie...

Oslavy 100 let místní trati

Copyright © 2005,
Všechna práva vyhrazena